Volgende vergadering

Eerstkomende vergadering op 29/06/2023

 

  • 19h45: Aanvang
  • 23h00: Slot

De vergaderingen gaan door de 2de en 4de donderdag van de maand.

Wie zijn we?

FIFTY-ONE INTERNATIONAL dankt zijn oorsprong aan de wens van een aantal leden van de Ronde Tafel België die deze serviceclub moesten verlaten wegens het bereiken van de leeftijdsgrens van 40 jaar.

Zij wensten de waardevolle vriendschapsbanden en het gemeenschappelijk ideaal van een serviceclub te behouden. Daarom besloten zij in 1966 een nieuwe onafhankelijke serviceclub op te richten.

Fifty-One is dan ook de eerste en (nog) enige serviceclub die ontstaan is in België. Om de nieuwe beweging haar eigen dynamiek te geven werd voor een formule gekozen die voor een deel in de naam Fifty-One zichtbaar is: De gemiddelde leeftijd van de leden in een club zal bij voorkeur onder de 51 jaar blijven waarmee een voortdurende verjonging wordt nagestreefd. Het aantal leden per club wordt beperkt tot 51.

Fifty-One staat voor een wereld van vrijheid, vriendschap en verdraagzaamheid. Onze beweging wil zich inspannen voor een betere wereld door steun te verlenen aan anderen die het minder goed hebben in de maatschappij. Fifty-One wil ook internationaal zijn omdat men overal in de wereld mensen van goede wil aantreft want vriendschap kent geen grenzen.

Sinds 2016 steunt Fifty-One de Rechten van het Kind. Zijne Majesteit Koning Filip van België is eregouverneur van de twee Belgische Districten; deze zijn immers de grondvesten van de beweging.

Onze doelstellingen

  • Het bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid
  • Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen
  • De gemeenschap dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen
  • Contacten leggen en internationale relaties onderhouden.

Dienst aan de gemeenschap

Dienst aan de Gemeenschap is één van de belangrijkste doelstellingen van de beweging en neemt een vooraanstaande plaats in binnen het functioneren van elke club.

Er zijn projecten van velerlei aard mogelijk:

  • Verlenen van morele en praktische steun aan andersvaliden of hulpbehoevenden in binnen- en buitenland
  • Steun aan sociaal minderbedeelden van onze maatschappij
  • Bijdragen aan de culturele vorming van jongeren om deze doelstellingen te realiseren organiseren de clubs allerlei activiteiten om daarmee financiële middelen te genereren.

Lokaal

North Sea Yacht Club
Montgomerykaai 1
8400 Oostende, Belgium
+32 (0)59 702 754

Indien U ons wenst te bezoeken,
neem dan contact op met Yves Laleman
te bereiken via yves.laleman@telenet.be of  0475 98 39 81

Stichting

1ste Officiële 16 03 1995
Stichtingsvergadering 07 12 1995
Charter Meeting 170 30 11 1996